လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ

၂၀၂၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်မှုများ အကျဥ်းချုပ်

၂၀၂၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်မှုများ အကျဥ်းချုပ်

အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီများ အတွက် ငွေကျပ် (၆၁၆.၇၇)…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
၂၀၂၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ အကျဥ်းချုပ်

၂၀၂၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ အကျဥ်းချုပ်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများအတွက် ငွေကျပ် (၃၄၂.၂၉) သန်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက် စစ်တပ်၏…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
၂၀၂၂ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ အနှစ်ချုပ်

၂၀၂၂ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၂ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအတွက် ငွေကျပ် (၃၆၉.၈၈) သန်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက် စစ်တပ်၏…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
၂၀၂၂ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ အနှစ်ချုပ်

၂၀၂၂ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၂ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ငွေကျပ် (၂၇၂.၃၁) သန်းကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက်…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
၂၀၂၂ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ အနှစ်ချုပ်

၂၀၂၂ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၂ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ငွေကျပ် (၂၅၉.၄၀) သန်းကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက် စစ်တပ်၏…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
၂၀၂၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ အနှစ်ချုပ်

၂၀၂၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ငွေကျပ် (၂၃၁.၄၉) သန်းကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက် စစ်တပ်၏…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်