ဆက်သွယ်ရန်

လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် သင်၏မှတ်ချက်များနှင့် မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကို ကြိုဆိုပါသည်။ သတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက်လည်း အောက်ဖော်ပြပါ email သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ဌာနဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ယခု website မှ လည်းကောင်း၊ အောက်ဖော်ပြပါ social media များမှ လည်းကောင်း ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

Email

mohadmnugmyanmar.org

Social Media