လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများအား AHA centre မှတဆင့် ပံ့ပိုးကူညီမည့်ကိစ္စနှင့် ပက်သက်သည့် ထုတ်ပြန်ချက်