လူသားချင်း စာနာကူညီရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေး ကော်မရှင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း