၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း နိုင်ငံတဝှမ်းသို့ ပေးပို့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ