(၆)လ သက်တမ်း အနှစ်ချုပ် (ဧပြီလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မှ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက်၊ ၂၀၂၁ခုနှစ် အထိ)